วังปารุสกวัน พิพิธภัณฑ์ตำรวจเก่าแก่

วังปารุสกวัน เป็นพิพิธภัณฑ์ตำรวจที่มีความสวยงาม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2473 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้กรมตำรวจภูบาล

วังปารุสกวัน ข้อมูล

วังปารุสกวัน เป็นพิพิธภัณฑ์ตำรวจที่มีความสวยงาม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2473 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้กรมตำรวจภูบาล วันนี้เราเลยจะพาไปเที่ยวที่นี่กัน ไปชมความสวยงามของที่นี่กันเลย

ข้อมูลโดยทั่วไปของ วังปารุสกวัน

 

วังปารุสกวัน

ในออดีตนั้น ได้ใช้เป็นที่ทำการตำรวจในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่สงบสุขในบ้านเมืองซึ่งในสมัยก่อนพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวันนั้นได้เป็นที่จัดเก็บหลักฐานที่ยึดเป็นของกลางมาได้จากผู้ต้องหาและนำมาเก็บไว้ที่นี่เพื่อรอการตรวจสอบหรือกระบวนการทางกฎหมายในลำดับขั้นต่อไป

นอกจากจะเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บหลักฐานของผู้ที่กระทำผิดที่ยึดมาได้แล้วนั้นยังเป็นสถานที่ไว้สำหรับตำรวจและหน่วยงานสืบสวนต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆในสถานที่แห่งนี้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในบ้านเมืองต่อไป

ซึ่งปัจจุบันวังปารุสกวันนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่สงบต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทางหน่วยงานตำรวจในสมัยนั้นได้มีการปราบปรามและดูแลรักษาความสงบในอดีตและได้มีการตั้งกฎเกณฑ์และแนวทางต่างๆมีการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเพื่อบังคับใช้ในปัจจุบันด้วย
ที่วังปารุสกวันแห่งนี้มีนักท่องเที่ยว เดินทางมาเข้าชมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่สนใจเรื่องราวและความเป็นมาเกี่ยวกับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ก็จะให้ความสนใจและเดินทางมาชมประวัติศาสตร์และความเป็นมาของตำรวจ

ไทยรวมไปถึงหลักฐานและของกลางต่างๆที่ไม่มีเก็บรวบรวมไว้ซึ่งเป็นภาพความทรงจำจากอดีต นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วตัวของวังก็มีความงดงามจากศิลปะสมัยโบราณแต่มีความร่วมสมัยอยู่เนื่องจากเป็นวังที่ได้มีการสืบทอดเชื้อสายกษัตริย์ในสมัยก่อน ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีความสำคัญทั้งภายนอกและภายในเลยก็ว่าได้

วังปารุสกวัน แบ่งโซน

โดยส่วนการจัดแสดงนิทรรศการนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งแยกออกจากกันดังต่อไปนี้

ส่วนการจัดแสดง ณ ตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวันณ อาคารของพระราชวังแห่งนี้เป็นส่วนการจัดแสดงนิทรรศการประกอบไปด้วย 5 ส่วน คือ
ชั้นที่ 1
• ส่วนที่ 1 เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพเหตุการณ์ข้อมูลประวัติความเป็นมาของตำหนักจิตรลดาซึ่งหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วโดยมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยที่ตำหนักแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้รวบรวมสิ่งต่างๆเพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาชมได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของประวัติศาสตร์ราชวงศ์ในประเทศไทย รวมไปถึงได้มีการจำลองเหตุการณ์ต่างๆในสมัยก่อนเกี่ยวกับราษฎรชาวสยามที่ได้เข้ามาในเขตพื้นที่ของวังจิตรลดาเพื่อทำกิจต่างๆ อีกด้วย
ชั้นที่ 2
• ส่วนที่ 2 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระนิรันตรายแบบจำลอง ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหน่วยงานตำรวจและเพื่อเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระนิรันตรายแบบจำลอง ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อหน่วยงานตำรวจไทย และยังถือเป็นพระประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติของประเทศไทย

วังปารุสกวัน เวลาเปิด-ปิด
• ส่วนที่ 3 เป็นห้องจัดนิทรรศการภาพเหตุการณ์และข้อมูลต่างๆรวมไปถึงพระบรมฉายาลักษณ์มากมายซึ่งเกี่ยวกับพระราชกรณีย์กิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงได้มีพระเมตตาและให้การสนับสนุนในงานตำรวจไทยเรื่อยมาและยังได้มีการจัดแสดงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อข้าราชการตำรวจไทยรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จัดแสดงไว้ในส่วนที่ 3 นี้
• ส่วนที่ 4 จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณีย์กิจในหลวงรัชกาลที่ 9 ในครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเปิดค่ายนเรศวรที่เป็นไข้ในการรักษาความสงบในเขตบริเวณของอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วยและนอกจากนี้ยังมีภาพเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเป็นความทรงจำในครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยได้รวบรวมไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณีย์กิจที่พระองทรงมีต่อประเทศไทยเรื่อยมา
• ส่วนที่ 5 ที่ห้องนิทรรศการนี้จะเป็นการจำลองพื้นที่เพื่อเปรียบเสมือนเป็นห้องทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ซึ่งข้าวของเครื่องใช้และเอกสารรวมถึงอุปกรณ์ในการทรงงานต่างๆของพระองค์ในครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จมาประทับที่ตำหนักจิตรลดาแห่งนี้ไว้ทั้งหมด

 

วังปารุสกวัน ค่าเข้า

อาคารกระจก
ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการเป็นส่วนที่สร้างขึ้นมาใหม่ในเขตพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันเพื่อความทันสมัยและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเข้าชมและศึกษาความเป็นมาของตำรวจไทยและกษัตริย์ผู้ที่มีเมตตาต่อหน่วยงานตำรวจไทยเรื่อยมา ซึ่งจะจัดแสดงประวัติศาสตร์อำนาจของหน่วยงานตำรวจไทยตั้งแต่อดีตโดยย้อนไปในลาวยุคกรุงสุโขทัยที่ได้มีการก่อตั้งหน่วยงานพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อดูแลความสงบของประเทศสยามหรือประเทศไทยในอดีตและมีการปฏิบัติต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
เพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย รวมไปถึงบ่งบอกเกี่ยวกับสถาบันในการศึกษาของนายร้อยตำรวจที่เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของผู้ที่มีจิตใจซื่อตรงและต้องการดูแลผู้อื่นให้มีความปลอดภัย ได้มาร่ำเรียนเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณและความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างถ่องแท้ ก่อนที่จะออกมาทำงานเพื่อประชาชน
นอกจากนี้ยังมีสิ่งของต่างๆที่มีความสำคัญต่อจิตใจของตำรวจไทยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อราษฎรทุกคนซึ่งได้ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและศึกษาได้อย่างลึกซึ้ง โดยมีสิ่งของที่สำคัญคือ แหวนอัศวิน และค้อนตอกหมุดธงชัยประจำหน่วยงานตำรวจซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมอบไว้ให้ที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันแห่งนี้

วันเวลาเปิดทำการ
เปิดให้เข้าชมวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. หยุดทำการในวันจันทร์ วันอังคารและวันนักขัตฤกษ์ นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าบริการ